Сучасний зміст виховання в Україні - це науково обґрунтована система загальнокультурних і національних цінностей та відповідно соціально значущих якостей особистості, що характеризують її ставлення до суспільства і держави, інших людей, природи, мистецтва, самої себе.

Плануючи виховну роботу, класовод визначає цілі, форми і засоби виховання учнів, обирає оптимальні варіанти змісту, форми, структури плану роботи на навчальний рік або семестр.

За змістом план має бути спрямований на формування у дітей особистісних рис громадян Української держави, розвиненої духовності, моральної, художньо-естетичної, трудової, екологічної культури; виховання шанобливого ставлення до родини; формування здорового способу життя, забезпечення фізичної досконалості школярів.

Робочим планом класного керівника може бути календарний або перспективний план виховної роботи, який охоплює тижневий, місячний або річний проміжок часу і містить таку інформацію: перелік запланових заходів, терміни їх проведення, прізвища організаторів тощо.

Структура плану може включати такі розділи:

- аналіз виховної роботи за минулий рік;

- цілі та завдання виховної діяльності;

- психолого-педагогічна характеристика класу;

- основні напрями діяльності та справи класного колективу;

- індивідуальна робота з учнями;

- робота з батьками;

- вивчення стану та ефективності виховного процесу в класі.

До розділу «Аналіз виховної роботи за минулий рік»

Для визначення правильних цільових орієнтирів, пріоритетних напрямків виховної діяльності на наступний навчальний рік, обрання оптимальних форм, методів та прийомів побудови виховної роботи в розділі слід визначити досягнення і з'ясування слабких місць виховного процесу, передбачити особистісний розвиток учнів, правильне розуміння ними соціальних процесів.

Доцільно дотримуватись слідуючого:

- аналіз ефективності визначених цілей та планування виховного процесу в класі у минулому році;

- аналіз розвитку учнів класу;

- аналіз динаміки соціального розвитку учнів;

- аналіз розвитку колективу класу;

- аналіз організації виховного процесу в класі та визначення ефективності виховної роботи класовода;

- аналіз участі учнів класу у життєдіяльності навчального закладу;

- аналіз педагогічної взаємодії з батьками, батьківським активом;

- проблеми.

До розділу «Цілі та завдання виховної діяльності»

Головною метою є виховання всебічно та гармонійно розвиненої особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал. Вимоги, які висуваються до цільових орієнтирів виховної діяльності:

1) сформованість основ духовно-морального та фізичного розвитку особистості;

2) сформованість основ національних та загальнолюдських цінностей;

3) сформованість понять та уявлень про важливість праці в житті людини;

4) сформованість понять та уявлень про довкілля;

5) сформованість естетичних почуттів, уявлень і знань про прекрасне в житті і мистецтві;

6) сформованість основних понять про народ, націю, суспільство, державу.

До розділу «Психолого-педагогічна характеристика класу»

Подаються загальні відомості про клас, соціально-психологічні особливості учнів, рівень їхньої вихованості, участь у житті класу, відповідальності, особистісні риси учнів, особливості психологічного стану деяких учнів, пізнавальні особливості учнів класу.

Методичним об'єднанням доцільно розробити «Орієнтовні питання для складання характеристики класу».

До розділу «Основні напрями діяльності та справи класного колективу»

Життєдіяльність класу не повинна визначатися набором випадкових, не пов'язаних між собою заходів. Слід передбачити участь вихованців у загальношкільних і класних справах, визначивши види діяльності, що якнайкраще вплинуть на розвиток особистості учнів. Вибираючи форми і способи роботи, класовод повинен віддати перевагу тим справам, які вибрані учнями та батьками під час колективного планування, при цьому передбачивши:

1) ціннісне ставлення до себе;

2) ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей;

3) ціннісне ставлення до праці;

4) ціннісне ставлення до природи;

5) ціннісне ставлення до культури і мистецтва;

6) ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави.

Вчителю важливо правильно визначити терміни виконання завдань і відповідальних за підготовку та проведення заходів. Оптимальний розподіл часу і сил членів класної спільноти дасть змогу підвищити ефективність виховної діяльності.

До розділу «Індивідуальна робота з учнями»

Роботу спрямувати на створення сприятливого середовища для формування особистості учнів, забезпечення індивідуального розвитку учня. При цьому слід використати матеріали психолого-педагогічної діагностики, медичного обстеження учнів, індивідуальних характеристик, карти захоплень та інтересів учнів, батьків тощо.

До розділу «Робота з батьками»

Планом роботи передбачити наступні напрями діяльності: вивчення сімей учнів; педагогічна просвіта батьків; забезпечення участі батьків у життєдіяльності класного колективу; педагогічне керівництво діяльністю батьківської ради класу; індивідуальна робота з батьками; інформування батьків про хід і результати навчання, виховання* і розвитку учнів.

До розділу «Вивчення стану та ефективності виховного процесу в класі»

Об'єктами дослідження за цим напрямом можуть бути обрані:

а) розвиток особистості учнів;

б) формування класного колективу;

в) рівень задоволеності учнів та їхніх батьків життєдіяльністю класу.

При цьому доцільно використовувати педагогічне спостереження, бесіди, інтерв'ю, анкетування, тестування, створення педагогічних ситуацій, самооцінювання тощо. В план роботи можна включати різноманітні додатки.

Вибір форми плану повинен бути зрозумілим (що робимо, з ким, коли, як).

Література:

1. Закон України «Про загальну середню освіту».

2. Указ Президента України від 20.03.2008 р. № 244 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні».

3. Наказ МОН України від 17.12.2007 р. № 1133 «Про затвердження «Основних орієнтирів виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України».

4. Рекомендації МОН України до планування роботи класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти від 14.08.08 р. № 1/9-520.


Міністерство освіти і науки України
Інститут модернізації змісту освіти
Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти
Державна наукова установа «ІНСТИТУТ ОСВІТНЬОЇ АНАЛІТИКИ»

2007 - 2020
Відповідальний за портал Кравчук О.М.