З досвіду роботи Горощенко Алли Матвіївни, вчителя хімії,
вчителя-методиста ЗОШ І-ІІІ ст. № 8 м. Житомира

На сучасному етапі значне місце у вивченні шкільного курсу хімії відводиться інформаційним технологіям навчання.

Застосування комп’ютерних технологій навчання дозволяє активізувати навчальний процес, підвищити продуктивність праці учня в навчальному процесі, включити всіх учнів в роботу на уроках, створювати умови для самостійного вивчення навчального матеріалу, підвищити інтерес учнів до хімії, а також допомагає вчителеві організувати тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів.

3 листопада 2006 р. в школі розпочато, а в січні 2007 р. було закінчено встановлення експериментального обладнання кабінету хімії. Здійснено апробацію навчального кабінету хімії. Наполегливо працює над реалізацією інформаційних технологій навчання. І на кожному уроці хімії використовуються нові інформаційні технології. Використовуються електронні засоби навчання, рекомендовані МОН для апробації в загальноосвітніх навчальних закладах.  

До складу кабінету входить:

а) технічне обладання:

б) навчальне обладнання, електричні прилади, комплекти хімічного посуду та приладів для хімічного кабінету, колекції та моделі.

В кабінеті встановлено Інтерактивну дошку, яку можна застосовувати для викладання різних дисциплін. Педагог використовує її для зображення в комп’ютері коментарів та записів, що наносяться на електронну дошку, підвищення рівня участі учнів у дискусії в класі, демонстрації хімічних дослідів, які шкідливі для здоров’я, а також чітко структурує навчальні заняття та зберігаєт їх в електронному вигляді матеріали уроків. Комп’ютер робить навчання ефективним: наочність, фотодокументи, хімічні досліди – все це легко застосовувати для всієї аудиторії. Він диференціює навчання, надає можливість організації індивідуальної роботи з дитиною, полегшує контроль знань з хімії.

Уроки, які створені на інтерактивній дошці, можна використовувати не один раз, що заощаджує час вчителя. Використання комп’ютера дає змогу педагогу чітко структурувати урок, швидко і якісно перевірити домашнє завдання, моделювати складні хімічні явища, процеси. Як правило, такими моделями є таблиці, молекулярні моделі, макети тощо. Використовуються комп’ютерні моделі, які мають багато переваг: огляд об’єкту зусібіч або зміна його масштабу, створення моделей вогких чи складних об’єктів (просторові моделі молекул), моделювання не лише статичних об’єктів, а й хімічних процесів. Крім того, комп’ютерні моделі мають чітке і якісне зображення. Таким чином, використання їх при вивченні хімії в школі дає змогу вчителю якісно проілюструвати навчальний матеріал та надається можливість проводити віртуальні лабораторні досліди. Зрозуміло, що віртуальна лабораторія не завжди придатна для використання у розв’язанні експериментальних і дослідницьких задач, проте як тренажер, вона є цікавим засобом вивчення основ хімічного аналізу в класах хімічного профілю.

Хімія викладається блочним методом, в основі якого лежить лекційно-семінарська, комбінована система навчання М. П. Гузика. Широко застосовуються в навчально-виховному процесі «Опорні схеми і конспекти для 8, 9-х класів (блочне викладання хімії)» авторів Горощенко А. М. та Горощенко В. Є., доцента Житомирського державного університету ім. І. Франка. Опорні схеми-конспекти розроблено для 7 класу, а також для 8, 9-х класів. В основному матеріалі блоку викладаються за один урок і записуються у вигляді опорного схеми-конспекту.

Блочне викладання хімії в поєднанні з використанням комп’ютерних технологій значно інтенсифікує учбовий процес.

Весь базовий матеріал з хімії розбитий на блоки. Під час пояснення нового матеріалу блок висвітлюється на мультимедійній дошці, а учнями роздається роздруківка або вони записують цей блок в зошит. В основному матеріал блоку викладається за один урок, але якщо в блоці викладається більше п’яти нових понять, то його слід пояснювати на декількох уроках, які йдуть один за одним.

Кінцева мета уроку подачі нового блоку – засвоєння кожною дитиною учбового матеріалу на рівні впізнання.

Далі йде серія уроків по відпрацюванню даного блоку.

1. Заняття по фронтальному опрацюванню.

Мета: доопрацювати процес засвоєння шляхом багаторазового повторення (особливо ефективно у 8-9 класах). До цих уроків можна віднести і практичні роботи.

2. Заняття по індивідуальному опрацюванню учбового блоку.

Мета: доопрацювати матеріал блоку в гомогенних групах на різних рівнях складності, враховуючі індивідуальні особливості учнів. Рівень складності учні обирають самі. А- творчий рівень, де за допомогою хімії навчають прийомам розумової діяльності (аналіз, синтез, абстрагування).

В – навчає технології порівняння по заданому алгоритму.

С – просте відтворення матеріалу.

На заняттях з індивідуального опрацювання блока не тільки доопрацьовується учбовий матеріал, але й проводиться робочий (поточний) контроль за рівнем знань учнів. Ці оцінки виставляються в журнал і фактично виконують діагностичну функцію, яка ставить за мету виявлення успіхів та прогалин при вивченні певного блоку.

3. Контролюючі заняття з хімії після вивчення теми (4-5 на рік).

Методика їх різноманітна. Від індивідуальних письмових робіт, тестових завдань до творчих групових робіт.

Для якісної діагностики ми використовуємо тестові завдання в яких запропоновано інтерпретацію навчанності учнів за п’ятьма рівнями у вигляді відкритих та закритих тестів.

1) Початковий (репродуктивний).

2) Середній (репродуктивно-продуктивний).

3) Достатній (репродуктивно-продуктивний).

4) Високий (продуктивний).

Таке викладання хімії дозволяють:

1. Бачити матеріал, якт єдине ціле.

2. Навчити дітей добре орієнтуватись в учбовому матеріалі.

3. Чітко виділяти з маси інформації найголовніше для запам’ятовування.

4. Шляхом багаторазового повторення розвивати довгострокову пам’ять дітей.

5. Здійснювати індивідуальний підхід до кожного учня, тобто розвивати здібності кожної дитини.

6. Навчити здійснювати самоконтроль за своїми знаннями.

7. Працювати в групах, розподіляючи свої обов’язки .

8. Активно залучати всіх учнів до учбового процесу

Кабінет хімії в школі є навчально-дослідницькою лабораторією, де учні добувають, досліджують речовини, прогнозують їхні хімічні властивості, постійно поповнюють свої знання та оволодівають інформаційними технологіями.

Комп’ютер допомагає долати психологічні бар’єри навчання. Варто зауважити, що учні стали більш цікавитись предметом, активно обговорюють нові теми і швидко запам’ятовують матеріал. Діти мають бажання вчитись, в них формується стійкий пізнавальний інтерес, якість знань значно поліпшується. Змінюється поведінка навіть у проблемних дітей.

НВК використовується не лище учнями, а і вчителями школи. На базі школи працює міська творча група вчителів хімії.

При проведенні курсової та семінарської перепідготовки вчителів хімії і біології практикується проведення лекцій та практичних занять з методики використання на уроках хімії.


Міністерство освіти і науки України
Інститут модернізації змісту освіти
Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти
Державна наукова установа «ІНСТИТУТ ОСВІТНЬОЇ АНАЛІТИКИ»

2007 - 2020
Відповідальний за портал Кравчук О.М.