Секційне засідання "Психолого-педагогічний аспект професіогенезу педагога в умовах післядипломної освіти" регіональної науково-практичної інтернет-конференції «Безперервний професійний розвиток педагогічних працівників Нової української школи в умовах післядипломної освіти регіону», 26 жовтня 2020 р.: Частина 1, Частина 2 (Бойко І.В., Голентовська О.С., Шугай Т.Й., Осадчук Н.О., Кльоц Л.А., Дем'янчук О.О.)


Регіональна науково-практична інтернет-конференція «Психолого-педагогічні засади інтегрованого підходу до навчання у початковій школі в умовах НУШ», (02 жовтня 2020 року)


Наукові публікації науково-педагогічних працівників кафедри 


Орієнтовний план друку членами кафедри наукових статей у наукових фахових виданнях України (2020 р.)


Участь  у конференціях, симпозіумах, семінарах: зарубіжних; вітчизняних; регіональних (2020 р.)


Звіт по роботі кафедри за 20219 рік


Закономірності становлення професійної зрілості педагога: формування професійної компетентності: навчально-методичний посібник /За ред. І. І. Бойко. Житомир: Полісся, 2018. 120 с.


Розвиток професійної компетентності педагогів у системі післядипломної педагогічної освіти регіону: збірник матеріалів конференції / За ред. О. В. Пастовенського. – Житомир, 2017. – 166 с. 


Навчально-методичні матеріали для курсів підвищення кваліфікації педагогів Житомирщини. Частина III. Кафедра методики викладання навчальних предметів: навчально-методичний посібник / за ред. І. І. Бойко. – Житомир: Полісся, 2016. – 160 с. 


У рамках виконання науково-педагогічної теми інституту «Професійний розвиток педагогічних працівників Нової української школи в регіональних закладах післядипломної педагогічної освіти» та відповідно до науково-дослідницької кафедральної теми «Психолого-педагогічні проблеми інноваційного розвитку освіти» науково-педагогічними працівниками кафедри психології здійснюються дослідження за наступними напрямками:

  • Психологічні проблеми розвитку професійної компетентності педагога в системі післядипломної педагогічної освіти (І. І. Бойко)
  • Психологічні характеристики педагогічної взаємодії як чинника інноваційного розвитку освіти (О. М. Вознюк)
  • Психологічні проблеми розвитку професійної компетентності вихователя ДНЗ в системі післядипломної педагогічної освіти (Т. В. Завязун)
  • Шляхи підвищення професійної компетентності педагога по формуванню соціальної компетентності у старшокласників (Л. А. Кльоц)
  • Окрім того, кафедра психології здійснює наукову співпрацю:

а) з Інститутом психології ім. Г. С. Костюка НАПН України: впровадження результатів наукової роботи та спільних експериментальних досліджень за темами – «Психолого-педагогічний супровід професіогенезу педпрацівників», «Психолого-педагогічні проблеми розвитку професійної компетентності педагога в системі післядипломної педагогічної освіти», зокрема:

  • з лабораторією психології дошкільника з проблем: формування психологічної компетентності вихователя ДНЗ щодо становлення ціннісних орієнтацій у дітей дошкільного віку; вивчення психолого-педагогічних чинників прийняття дитиною дошкільного віку соціально значущих цінностей;

  • з лабораторією вікової психології з проблем: психологічні закономірності професійного самоздійснення особистості;

  • з лабораторією екологічної психології – впровадження результатів наукової роботи лабораторії за темою «Соціально-психологічні особливості становлення екологічно орієнтованого способу життя особистості» у викладацьку діяльність;

б) з Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України: щодо забезпечення умов для проходження викладацької практики здобувачів ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти у галузі 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 053 «Психологія», м. Київ;

в) з «Українським католицьким університетом Української Греко-Католицької Церкви», м. Львів. Зокрема, з Інститутом психічного здоров’я щодо: сприяння психічному здоров’ю та розвитку людини, родини, суспільства шляхом реалізації відповідних освітніх програм для фахівців педагогічної сфери; реалізації освітніх програм післядипломної освіти та інші заходи для фахівців у сфері охорони психічного здоров’я (практичні психологи, соціальні працівники).

Головним завданням сучасної післядипломної освіти педагогічних, керівних кадрів та психологів як фахівців, які не тільки власне і реалізують цю розвивальну освітню функцію, але і самі потребують професійної підтримки, є впровадження психологічного супроводу – цілісної технології, спрямованої на превенцію негативних наслідків їх професіогенезу. Вивчення психологічних особливостей розвитку професійної самосвідомості педпрацівника забезпечує теоретичне та практичне підґрунтя глибокого вивчення психолого-педагогічних проблем готовності педпрацівників до реалізації завдань освіти та пошуку ефективних шляхів та методів її формування.


Міністерство освіти і науки України
Інститут модернізації змісту освіти
Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти
Державна наукова установа «ІНСТИТУТ ОСВІТНЬОЇ АНАЛІТИКИ»

2007 - 2022
Відповідальний за портал Кравчук О.М.