Кирилюк Р.О.,
методист центру загальної,
середньої дошкільної та
позашкільної освіти ЖОІППО

Вдосконалення змісту та структури у викладання курсу трудового навчання «Технології»  

Трудове навчання – предмет державного компоненту  змісту базової освіти. Він  є «злотим перерізом», який має забезпечити  наступність між загальною і професійною освітою, ґрунтом на якому зростають знання з основ наук, пробним каменем, у застосуванні знань на практиці, сферою у якій проявляються професійні інтереси, нахили і здібності учнів. Трудове навчання  має свої завдання  і самостійний предмет вивчення – знання з основ виробництва та господарської діяльності, техніки, технології, формування відповідних їм вмінь і навичок.

Відповідно до державного стандарту основну мету освітньої галузі «Технологія», ядром якої є трудове навчання, складають такі чинники:

–  формування технічно, технологічно освіченої особистості, підготовленої до життя та активної трудової діяльності в умовах сучасного  високотехнологічного інформаційного суспільства;

–  формування в учнів життєво необхідних знань, умінь і навичок ведення домашнього господарства і сімейної економіки, основних компонентів інформаційної культури;

–  забезпечення умов для професійного самовизначення учнів;

–  вироблення у школярів навичок творчої діяльності, виховання  культури праці;

–  здійснення допрофесійної та професійної підготовки.

Реалізація такої моделі забезпечується змістом трудового навчання, який становить основу предметного наповнення освітньої галузі «Технологія».

У 2016/2017 навчальному році трудове навчання в 5-9 класах буде здійснюватися за двома навчальними програмами:

– в 5-7 класах впроваджується «Програма Трудового навчання для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-9 класи» за загальною редакцією В. К. Сидоренка, Н. І. Боринець;

– учні 8-9 класів продовжують працювати за програмою «Трудове навчання. 5-9 класи» (нова редакція) за загальною редакцією В. Мадзігона, яка має гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки України» (від 27.08.2010 № 1/11-8205). Програма з варіативними модулями розміщена на офіційному сайті Міністерства www.mon.gov.ua.

Нова навчальна програма з трудового навчання, яка впроваджується в 5-7 класах, розроблена відповідно до вимог Державного стандарту базової та повної загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392, і Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, де на вивчення трудового навчання в усіх загальноосвітніх навчальних закладах відводиться:

в 5-6 класах – 2 год. на тиждень,

в 7 класах – 1 год. на тиждень.

Програма має чітко виражену прикладну спрямованість і реалізується переважно шляхом застосування практичних методів і форм організації занять та спрямована на реалізацію принципу варіативності, який передбачає планування навчального матеріалу відповідно до матеріально-технічного та кадрового забезпечення навчального процесу, віково-статевих особливостей учнів, їхніх інтересів та забезпечує безперервність, єдність і наступність між початковою і старшою школою; має розвивальний характер, прикладну спрямованість навчального процесу і спрямована на формування технічно та технологічно грамотної особистості. Во­на містить обов'язкову для вивчення та варіативну складову.

Обов'язкова для вивчення складова обирається школою із запропонованих блоків залежно від умов поділу на групи хлопців і дівчат, кадрового забезпечення та інтересів учнів.

Для 5-го класу пропонуються на вибір два блоки:

Блок 1. Технологія виготовлення виробів з фанери та ДВП.

Блок 2. Технологія виготовлення виробів з. аплікацією.

Для 6-го класу пропонуються такі блоки:

Блок 1. Технологія виготовлення виробів з тонколистового металу та дроту.

Блок 2. Технологія виготовлення вишитих виробів.

Кожен блок обов'язкової для вивчення складової містить чотири розділи: 1. Основи матеріалознавства. 2. Технологія виготовлення виробів. 3. Основи техніки, технологій і проектування. 4. Технологія побутової діяльності.

Під час вивчення розділу «Основи матеріалознавства» учні ознайомляться з тими матеріалами та їх властивостями, які будуть використовувати в роботі під час освоєння обраного блоку.

Розділ «Технологія виготовлення виробів» є основним у кожному блоці. Під час його вивчення учні знайомляться з послідовністю виготовлення виробу, операціями, інструментами, пристосуваннями, які при цьому застосовуються.

Розділ «Основи техніки, технологій проектування» передбачає ознайомлення учнів з технікою, механізмами, машинами, сучасними технологіями та процесами.

У цьому розділі також передбачено вивчення основ проектної діяльності, яка буде впроваджуватися при вивченні варіативних модулів.

Вивчення теми «Основи проектної діяльності» можливе за двома варіантами: а) остання тема обов'язкова для вивчення складової, після якої відразу планується вивчення варіативних модулів; б) під час освоєння варіативних модулів.

Для набуття учнями корисних навичок під час навчального процесу програмою передбачено розділ «Технологія побутової діяльності». Особливість цього розділу полягає в тому, що кожна його тема може вивчатися у будь-який час, не порушуючи при цьому календарний план. Це може бути після закінчення розділу, блоку чи модуля; перед закінченням чи на початку семестру, навчального року; у випадках, коли учні з тих чи інших причин.(багато відсутніх, непідготовлені до уроку, релігійні чи шкільні свята тощо) не можуть виконати заплановану роботу.

У 2016/2017 навчальному році за новою програмою навчатимуться також і семикласники. Програма містить для вивчення обов'язкову складову та варіативну.

Обов'язкова для вивчення складова обирається школою із запропонованих блоків залежно від умов поділу на групи хлопців і дівчат, кадрового забезпечення та інтересів учнів.

Для 7-го класу пропонуються такі блоки:

Блок 1. Технологія виготовлення виробів з деревини (16 годин).

Розділ 1. Основи матеріалознавства

Тема 1.1. Види конструкційних матеріалів. Деревина.

Тема 1.2. Властивості деревини. Добір матеріалу для виготовлення виробу.

Розділ 2. Технологія виготовлення виробів з деревини

Тема 2.1. Елементи графічної грамоти.

Тема 2.2. Процес розмічання заготовки.

Тема 2.3. Процес пиляння деревини.

Тема 2.4. Процес стругання деревини.

Тема 2.5. Процес розмічання шипового з'єднання.

Тема 2.6. Процес виготовлення шипового з'єднання.

Тема 2.7. Підготовка до оздоблення та оздоблення виробу.

Розділ 3. Основи техніки, технологій і проектування

Тема 3.1. Сучасні методи обробки деревини.

Тема 3.2. Основи проектної діяльності.

Розділ 4. Технологія побутової діяльності.

Тема 4.1. Основи технології малярних робіт.

Тема 4.2. Маркування споживчих товарів.

Блок 2. Технологія виготовлення виробів, в'язаних гачком (16 годин).

Розділ 1. Основи матеріалознавства.

Тема 1.1. Матеріали природного (тваринного) походження, їх властивості.

Розділ 2. В'язання виробів гачком

Тема 2.1. В'язання гачком як вид декоративно-ужиткового мистецтва.

Тема 2.2. Процес виготовлення виробу, в'язаного гачком.

Тема 2.3. Оздоблення в'язаних виробів. Догляд за в'язаними виробами.

Розділ 3. Основи техніки, технологій і проектування

Тема 3.1. Швейна машина. Робота на швейній машині.

Тема 3.2. Основи проектної діяльності.

Розділ 4. Технологія побутової діяльності

Тема 4.1. Основи технології малярних робіт.

Тема 4.2. Маркування споживчих товарів.

Порядок вивчення розділів і тем обов'язкової для вивчення складової визначений навчальною програмою.

Відповідно до змісту нової навчальної програми з трудового навчання для 5-9 класів учні знайомляться з такими методами проектної та конструкторської діяльності:

•  метод фантазування — 5 клас;

•  метод комбінування — 6 клас;

•  метод фокальних об'єктів— 7 клас;

•  метод створення образу ідеального об'єкта – 8 клас;

•  основи теорії розв'язування винахідницьких задач – 9 клас.

Під час вивчення в 5 класі розділу «Проектування виробів» слід звернути особливу увагу учнів на розуміння термінів «проект», «технологія», «проектно-технологічна діяльність». Застосування методу фантазування передбачає відсутність будь-яких обмежень і правил. Діти занурюються у світ казкових героїв, фантастичних умов. Дитяча уява малює незвичайні, неочікувані зразки виробів.

Працюючи з учнями 6 класу над проектуванням виробів, особливу увагу необхідно звернути увагу на вибір інформаційних джерел (книги, журнали, посібники, мережу Інтернет), тому що в цьому класі застосовується метод комбінування, використовуючи який учні працюють з інформаційними джерелами, знаходять там зразки виробів, виявляють між ними відмінності, аналізують їх, визначають найкращі ознаки і створюють нову модель з використанням цих ознак.

У 7 класі вчитель згідно з програмою знайомить учнів з методом фокальних об'єктів. Для кращого розуміння цієї теми, слід використовувати знання законів фізики, зокрема фокусування променів, зразки вже існуючих об'єктів, які були перенесені властивості природних об’єктів.

У 7-8 класах відповідно до програми передбачено обов'язкове виконання учнями творчих проектів. Тому для ознайомлення дітей з цим видом діяльності вчителю бажано використовувати електронні презентації вже готових проектів давати шаблон, за яким діти будуть виконувати проект.

У 9 класі слід використовувати методи творчих експериментів; моделювання з живою природою, метод розумових ідей; зіставлення, роз'єднання, об'єднання; метод «мозкової атаки»; метод проблем та помилок.

Засвоєння варіативних модулів здійснюється на основі проектно-технологічної діяльності. Варіативнімодулі обираються залежно від матеріально-технічного та кадрового забезпечення навчального процесу, бажання учнів, регіональних традицій. Варіативні модулі розроблено окремо для 5-6 та 7-9 класів. У 5-6 класах вивчаються по 2 варіативні модулі, на кожен відводиться по 20 год., у 7 класі 1 варіативний модуль - 16 год. Будь-який варіативний модуль для 5-6 класів можна обирати лише 1 раз за весь час навчання в цих класах. Так само і будь-який варіативний модуль можна обирати 1 один раз у 7, 8 чи 9 класі.

Вся проектна документація (зображення виробу, розрахунок матеріалів, послідовність виготовлення тощо) учнями 5-8 класів виконується в робочих зошитах. При виконанні проектів у класі учні мають зібрати матеріали (зображення виробу, зображення виробів-аналогів з їх аналізом, вибір та розрахунок матеріалів, відповідний план реалізації проекту тощо) у проектнупапку.

Перелік варіативних модулів для 5—б класів

1.  Технологія виготовлення народної ляльки.

2.  Технологія виготовлення м'якої іграшки.

3.  Технологія виготовлення виробів, оздоблення об'ємною аплікацією.

4.  Технологія виготовлення вишитих виробів.

5.  Технологія виготовлення швейних виробів машинним способом.

6.  Технологія плетіння з бісеру.

7.  Технологія виготовлення виробів з бісеру на дротяній основі.

8.  Технологія писанкарства.

9.  Технологія приготування страв.

10.  Технологія виготовлення виробів, оздоблених аплікацією з природних матеріалів.

11.  Технологія вирощування рослин (квітів) та догляд за ними.

12.  Технологія догляду за тваринами.

13.  Технологія  виготовлення  дерев'яної іграшки.

14.  Технологія виготовлення сувенірів з деревинних матеріалів. 

15.  Технологія виготовлення та оздоблення виробів з деревини та деревинних матеріалів способом ажурного випилювання).

16.  Технологія оздоблення виробу елементами геометричного різьблення.

17.  Технологія виготовлення макетів споруд  деревини та деревинних матеріалів.

18.  Технологія виконання електротехнічних робіт.

19.  Технологія оздоблення виробів художнім випалюванням.

20.  Технологія виготовлення виробів з тонколистового металу.

21.  Технологія виготовлення виробів з дроту.

22.  Технологія виготовлення виробів способом металопластики.

Перелік варіативних модулів для 7-9 класів

1.  Технологія  виготовлення виробів, в'язаних гачком.

2.  Технологія виготовлення виробів, в'язаних спицями.

3.  Технологія виготовлення швейних виробів (машинним способом).

4.  Технологія оздоблення одягу.

5.  Технологія виготовлення виробів у техніці «макраме».

6.  Технологія оздоблення виробів мережками.

7.  Технологія оздоблення виробів гладьовими швами.

8.  Технологія оздоблення виробів українською народною вишивкою.

9.  Технологія виготовлення виробів, вишитих бісером.

10.  Технологія виготовлення сувенірів з текстильних матеріалів.

11.  Технологія ремонту та оновлення одягу.

12.  Технологія писанкарства.

13.  Технологія приготування страв. Традиції української національної кухні.

14.  Технологія заготівлі та зберігання продуктів харчування.

15.  Технологія вирощування рослин та догляд за ними.

16.  Технологія природного землеробства.

17.  Технологія виготовлення виробів із шкіри.

18.  Технологія плетіння виробів із лози.

19.  Технологія плетіння виробів із соломи.

20.  Технологія виконання електротехнічних робіт.

21.  Технологія оздоблення виробів із деревини геометричним різьбленням.

22.  Технологія оздоблення виробів із деревини різьбленням.

23.Технологія оздоблення виробів об'ємним різьбленням.

24.Технологія оздоблення виробів інкрустацією, інтарсією.

25.Технологія оздоблення виробів із деревини мозаїкою.

26.Технологія виготовлення виробів із деревини (з використанням ручних способів обробки).

27.Технологія виготовлення виробів із деревини (способом токарної обробки).

28.Технологія виготовлення виробів із сортового прокату (з використанням ручних способів обробки).

29.Технологія виготовлення виробів із металу (способом токарної обробки)..

Учні 10-11-х класів, незалежно від профілю навчання (окрім технологічного), освоюють навчальний предмет технології (трудове навчання) за навчальною програмою «Технології. 10-11 класи» (авт.: А. І. Терещук та інші).

Програма має модульну структуру і складається з двох частин – інваріантної та варіативної. Основою інваріантної складової є базовий модуль «Проектні технології у перетворюючій діяльності людини». На вивчення базового модуля у 10-11 класах відводиться по 12 годин. Вивчення другої частини програми передбачається в обсязі 20 годин (один варіативний модуль). Модулі слід обирати з урахуванням побажань учнів, матеріально-технічної бази навчальних шкільних майстерень, фахової підготовленості вчителя. Це дасть можливість учням, незалежно від профілю навчання, оволодіти практичними технологіями, які викликають зацікавленість.

Варіативні модулі мають засвоюватися старшокласниками через проектну діяльність, результатом якої є творчий проект.

Програма характеризується-спрямованістю на реалізацію принципу варіативності, який передбачає планування навчального матеріалу відповідно до матеріально-технічного та кадрового забезпечення навчального процесу, віково-статевих особливостей учнів та їхніх інтересів.

Вчителю для реалізації цієї програми необхідно:

–  здійснити планування в 5—7 класах, розробити об'єкти для практичного виготовлення;

–  підготувати матеріальну базу для її виконання;

–  вивчити та проаналізувати пояснювальну записку до цієї програми, визначити інноваційні підходи;

–  на засіданнях рай(міськ) МО визначити і поширити досвід роботи відповідно до нової програми;

–  приділяти увагу підвищенню ефективності сучасного уроку трудового навчання;

—  створити власний програмний педагогічний продукт та використовувати його в роботі;

–  забезпечити умови для розвитку обдарованих дітей, оновлювати розроблені програми підготовки учнів до участі в олімпіадах з трудового навчання;

–  здійснити передплату на спеціальні педагогічні журнали «Трудова підготовка в закладах освіти», «Трудове навчання», мати доступ до сайту trudove.org.ua і регулярно читати його;

–  займатись самопідготовкою, підвищенням своєї практичної і теоретичної підготовки

Важливою проблемою залишається підвищення якості технологічної освіти, що залежить не від обсягу засвоєних знань, умінь і навичок учня, а від оволодіння ключовими компетентностями, які складають основу соціалізації особистості та формування конкурентоспроможності на ринку праці.

Значна частина вчителів (за результатами діагностування на курсах підвищення кваліфікації) не аналізують власну діяльність, не виявляють недоліки, не прагнуть підвищувати професійну майстерність, мають досить поверхові знання з методики (не розмежовують мету й завдання уроку, недоцільно добирають дидактичний матеріал, ототожнюють прийоми й методи навчання), не цікавляться новинками у фаховій періодиці, мають низький, рівень мовної культури.

Гострою залишається проблема устаткування майстерень, кабінетів обслуговуючої праці. Недостатність навчально-виробничого обладнання, конструкційних матеріалів змушує вчителів шукати власні шляхи розв'язання вищезазначеної проблеми: заміна практичних робіт теоретичним поясненням, зменшення годин на викладання окремих модулів навчальної програми. У ліцеях, гімназіях, профільних та спеціалізованих класах і школах області мають місце випадки заміни предмета, скорочення годин, недотримання вимог щодо програмного забезпечення викладання, що сприяє зменшенню виховного та профорієнтаційного аспектів навчання внаслідок чого учні не отримують необхідних в вмінь та навичок.

Невідповідність стану справ щодо технологічної підготовки старшокласників запитам соціально-економічного розвитку нашої держави вимагає фундаментальних змін у змісті, предмета і способах його реалізації, зокрема в старшій школі, де закладається фундамент для трудової діяльності. Підвищення якості технологічної освіти, яка залежить не від обсягу засвоєних знань, умінь і навичок учня, а від оволодіння ключовими компетентностями, ознайомлення з загальними основами сучасного виробництва в процесі залучення до посильної творчої трудової діяльності, конструювання, художньої, сільськогосподарської праці, оволодіння загально-трудовими уміннями, вивчення елементів технічного креслення, дизайну – головне завдання освітньої галузі «Технологія».

Використана література:

1.Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 № 1392.

2.Навчальна програма з трудового навчання для загальноосвітніх навчальних закладів.5-9 класи [Електронний ресурс] / В. К. Сидоренко, Н. І. Боринець. – Режим доступу: www.mon.gov.ua.

3.Трудове навчання. 5-9 класи (нова редакція) / за заг. ред. В. М. Мадзігона, яка має гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки» (від 27.08.2010 № 1/11-8205).

4. Терещук А. І. Технології. 10-11 класи. Навчальна програма. Рівень стандарту, академічний рівень. Варіативні модулі / А. І. Терещук, Н. І. Боринець, С. М. Дятленко, В. К. Сидоренко, Г. В. Терещук, І. Ю. Ходзицька. – Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2010. – 140 с.

5. Коберник О. Проектування на уроках трудового навчання / О. Коберник // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2001. – № 4. – С. 12-14.

6. Pedagogical Constitution of Europe (Педагогічна Конституція Європи) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: yspu.org/images/0/00/Frankfurt2013.pdf.

   

Міністерство освіти і науки України
Інститут модернізації змісту освіти
Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти
Державна наукова установа «ІНСТИТУТ ОСВІТНЬОЇ АНАЛІТИКИ»

2007 - 2020
Відповідальний за портал Кравчук О.М.