С. С. Жуковськийметодист з інформатики
центру методичного забезпечення загальної середньої,
дошкільної та позашкільної освіти,
кандидат педагогічних наук

У 2015/2016 навчальному році робочі навчальні плани складаються за Типовими навчальними планами відповідно до листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-253 від 22. 05. 2015 року.

Учні 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів продовжать вивчення інформатики за програмою «Інформатика. Навчальна програма для учнів 5 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів» [1] із змінами [2] з розрахунку 1 година на тиждень (ознайомитись з програмою можна на сайті МОН):

У 7 класі будуть вивчатися такі розділи:

Електронне листування – 4 год.

Моделювання – 3 год.

Алгоритми з повторенням і розгалуженням -9 год.

Табличний процесор – 8 год.

Розв’язування компетентнісних задач – 4 год.

Виконання індивідуальних проектів – 4 год.

Резерв – 3 год.

Всього 35 год.

Відповідно до програми, розподіл змісту і навчального часу є орієнтовним. Учителю надається право коригувати послідовність вивчення тем залежно від методичної концепції та конкретних навчальних ситуацій, від рівня підготовки учнів і сформованості у них предметної ІКТ-компетентності, вибудовуючи найбільш доречну для конкретного навчального закладу або класу траєкторію навчання.

Так само, як і у 5 та 6 класах, навчальний час, який відводиться на вивчення курсу інформатики, рекомендується розподіляти таким чином:

– 30 % навчального часу відводиться на засвоєння теоретичних знань,

– 70% навчального часу відводиться на формування практичних навичок роботи з сучасною комп’ютерною технікою та ІКТ [1].

Під час вивчення курсу обов’язковим є проведення 8 практичних робіт. Практичні роботи, вказані в програмі, є обов’язковими для оцінювання всіх учнів класу. Учитель може самостійно визначати форму проведення цих робіт (лабораторні роботи, практикуми, навчальні проекти, колективна робота в Інтернеті тощо). Зміст таких завдань треба добирати так, щоб тривалість їх виконання не перевищувала 20 хвилин (санітарні норми щодо тривалості безперервної роботи за комп’ютером учнів цієї вікової категорії).

Вивчення теми «Комп’ютерне листування» у вирішенні більшості завдань спирається на сформовані знання і навички учнів, що були отримані під час вивчення теми «Текстовий процесор» та «Комп’ютерні мережі» в 6-му класі, та формує поняття учнів про електронну пошту, електронну скриньку, електронну адресу, адресну книжку, формує навички створення електронної скриньки, виконання послідовності дій для електронного листування (створювати, надсилати, отримувати повідомлення, вкладати в повідомлення документів і відкривати документи з отриманих повідомлень) тощо.

Тема «Моделювання» передбачає засвоєння базових понять «модель» та «предметна галузь». Засвоївши дану тему, учні повинні вміти описати типи моделей, їх характеристики, форми подання інформаційних моделей, знати етапи побудови інформаційної моделі, пояснити алгоритм побудови інформаційних моделей та створювати інформаційні моделі задач для заданої предметної галузі, зокрема при розв’язуванні задач з інших навчальних предметів.

Вивчення теми «Алгоритми з повторенням та розгалуженням» спирається на тему «Алгоритми та їх виконавці», що вивчалася в 6-му класі. Під час вивчення даної теми учні повинні познайомитися з поняттями: висловлювання, алгоритмічні структури слідування, розгалуження повторення, правильні (істинні) та неправильні (хибні) висловлювання, вміти: визначати правильність або неправильність простих висловлювань і умовних висловлювань «Якщо – то – інакше», виконувати алгоритми з повторенням та розгалуженням у визначеному навчальному середовищі.

Враховуючи вікові особливості учнів 7 класу, для формування практичних навичок доцільним буде продовжувати використовувати навчальне середовище виконання алгоритмів Scratch, що його можна завантажити за посиланням: http://info.scratch.mit.edu/uk/Scratch_1.4_ Download. Середовище Scratch є крос-платформним програмним забезпеченням, що підтримує україномовний інтерфейс та поширюється безкоштовно, а також взяте авторськими колективами за основу для висвітлення цієї теми у підручниках для учнів 7 класу. Проте не забороняється використовувати середовища програмування для вивчення будь-якої іншої мови програмування (pascal, C/C++, C#, Python тощо.) Вибір програмного середовища залишається на розсуд вчителя з врахуванням наявної комп’ютерної техніки та доречної для конкретного навчального закладу або класу траєкторії навчання.

При викладанні теми «Алгоритми з повторенням та розгалуженням», окрім підручника, доцільно використати навчальні посібники, наведені у переліку навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах, у яких більш детально надано відомості з теми «Алгоритмізація і програмування», а також висвітлено особливості навчального середовища Scratch.

Вивчення теми «Табличний процесор» спирається на теми «Текстовий процесор» (6 клас) та «Презентації» (5 клас), а саме подібне середовище, аналогічне меню, панель інструментів, способи відкриття, закриття, збереження документа. Під час вивчення даної теми учні повинні знати поняття «електронна таблиця» та «табличний процесор», вміти описати призначення табличного процесора, складові середовища табличного процесора, об’єкти електронної таблиці, способи навігації на аркуші і в книжці, формати даних в електронних таблицях, способи і правила введення та редагування даних різних форматів і добір форматів комірок, правила введення формул, об’єкти діаграми, їх властивості, виконувати обчислення за даними електронної таблиці, використовуючи вбудовані функції, використовувати іменовані комірки і діапазони, формули для обчислень в електронній таблиці, вбудовані функції тощо.

У 7 класі програмою передбачено години на розв’язування компетентнісних задач, які є однією з важливих ділянок роботи в системі навчання інформатики. Розв’язування компетентнісних задач зазвичай передбачає сім етапів діяльності учнів:

Ÿ визначення, ідентифікація даних: учень розуміє умову задачі, правильно ідентифікує поняття, деталізує запитання, знаходить у тексті задачі відомості та дані, які задані в явному чи неявному вигляді;

Ÿ пошук даних: учень формує стратегію розв’язування задачі, планує свою роботу при виконанні завдання, добирає умову пошуку для розв’язування завдання, співставляє результати пошуку із метою, здійснює пошук даних в Інтернеті);

Ÿ управління: учень структурує потрібні дані для пошуку розв’язку;

Ÿ інтеграція: учень порівнює і співставляє відомості із кількох джерел, виключає невідповідні та несуттєві відомості та вчасно зупиняє пошук;

Ÿ оцінка: учень правильно шукає відомості, вибирає ресурси згідно з сформульованими чи запропонованими критеріями;

Ÿ створення: учень враховує особливості призначення підсумкового документа, добирає середовища опрацювання даних, стисло і логічно грамотно викладає узагальнені дані, обґрунтовує свої висновки;

Ÿ передавання повідомлень: учень у разі потреби архівує дані, адаптує повідомлення для конкретної аудиторії, створює підсумковий документ акуратно та презентабельно.

Вивчення інформатики у 7- класах пропонується за підручниками різних авторів.

«Інформатика. 7 клас» (автори: Казанцева О. П., Стеценко І. В., Фурик Л. В.), видавництво «Навчальна книга «Богдан». Навчальний матеріал підручника структуровано згідно базової навчальної програми. Підручник доповнено: інтерактивною електронною складовою (CD-диск), що містить: експрес контроль, відеоматеріали, фотоматеріали, які можна відкрити у pdf-файлі та робочим зошитом.

Навчальний матеріал чітко структуровано, розподілено на змістові блоки, що полегшує його сприйняття та поступове засвоєння знань, органічно поєднано теоретичні відомості та практичні завдання.

Практичні вміння та навички допомагає здобути учням поданий в підручнику детальний опис вправ та хід виконання усіх передбачених програмою практичних робіт. Для ефективної роботи створено файли-заготовки до вправ і практичних робіт, що полегшує роботу вчителя.

В межах кожної теми (уроку) передбачені різні види діяльності учнів, для кожного з яких виділена окрема рубрика(висновки, контроль і запитання та завдання, питання для роздумів, виконай практично, перевір себе, дізнайся більше, історичні відомості).

«Інформатика. 7 клас» (автори А. М.  Гуржій, В.В. Лапінський, Л. А. Карташова, В. Д. Рудеко).

Автори підручника спиралися на нормативні вимоги до написання підручників, в результаті обсяг матеріалу, який викладений на кожний урок, не перевищує п’яти сторінок. Це реалізовано за рахунок відмови від псевдодіалогів; укрупнення дидактичних одиниць скрізь, де це можливо; заміни описань дій табличними і графічними поданнями.

Підручник спрямований на формування компетентностей, заснованих на знанні фундаментальних закономірностей за рахунок структурування матеріалу з використанням мінімально можливої кількості рубрик, застосування методу «дорожніх карт», де це можливо, використання міжпредметних зв’язків (математика, фізика, географія, англійська мова), максимально можливої опори на особистий досвід.

Під час створення підручника автори намагалися зробити його зручним для вчителя за рахунок мінімально достатньої кількості видів діяльності, що пропонуються учням, відсутності строгого нав’язування темпу навчання;розподілу практичних робіт за розділами, а не уроками.

У тексті підручника можна зустріти виділені підзаголовки і позначення: «Це ви вже знаєте», «Що вивчатимемо», «Важливе положення», «Бажано запам’ятати», «Зверніть особливу увагу»,»Для допитливих», «Словничок».

«Інформатика. 7 клас» (автори Н. В. Морзе, О. В. Барна, В. П. Вембер, О. Г. Кузьмінська, Н .А. Саражинська). Видавничий дім «Освіта».

Особливість даного підручника полягає в різноманітті концепцій, а саме: адаптивне навчання, компетентнісний підхід, використання вільного ПЗ, перевернуте навчання, інтелектуальний розвиток, практикоорієнтованих завдань, врахування психолого-педагогічних особливостей дітей.

В підручнику також передбачені виділені рубрики, що активують увагу на важливій інформації: вивчаємо, діємо, обговорюємо, працюємо в парах, досліджуємо, оціни свої знання та вміння, повторюємо, узагальнюємо.

«Інформатика. 7 клас» (авт.Й. Я. Ривкінд, Т. І. Лисенко, Л. А Чернікова, В. В. Шакотько). Видавництво «Генеза».

Підручник входить до навчально-методичного комплекту, в що включає: підручник, робочий зошит, збірник «Практичні роботи і завдання для тематичного оцінювання».

Авторський колектив притримувався єдиної концепції: підручник повністю реалізує навчальну програму, як в змісті, так і в частині вимог до рівня підготовки учнів; у підручнику подано сучасне трактування основних понять курсу, як фундаментальних, так і предметно-орієнтованих, обсяг навчального матеріалу дібраний з урахуванням доцільності та доступності сприйняття наукових понять учнями 7 класів, загальної тривалості уроку, в основу викладення навчального матеріалу покладено об’єктний і алгоритмічний підхід.

Під час написання даного підручника враховано дотримання санітарно-гігієнічних норм: тривалість безперервної роботи з комп’ютером – до 20 хвилин, стійкість уваги – до 20 хвилин, врахування життєвого досвіду, пояснення нової лексики для розширення словникового запасу учнів, формалізація матеріалу та абстрагування.

Практична складова підручника включає запитання та завдання диференційовано за рівнями складності. Виділені завдання для групової роботи, для домашнього виконання, велика кількість завдань дослідницького, проблемного, евристичного, творчого характеру. Реалізовано міжпредметні та внутрішньо-предметні зв’язки, зв’язок з життєвим досвідом, використано українознавчий матеріал.

Для вчителя та учнів ведеться методична підтримка підручника за аресою allinf.at.ua, яка включає: поурочне планування, файли-заготовки для виконання вправ, завдань та практичних робіт, програмне забезпечення, форум для обговорення складних питань, гостьова книга для консультацій, робочий зошит, додаткові завдання для кожного уроку, другий варіант практичних робіт, ребуси, кросворди, два варіанти підсумкових тестів, два варіанти підсумкових практичних завдань.

«Інформатика. 7 клас» онлайновий інтерактивнй підручник (автори І. О. Завадський, Л .В. Палюшок, Н. М. Манько).

Автори пропонують підручник розміщений в мережі Інтернет, що містить теоретичну складову, вправи, тести, тренажери, анімації, автоматичне оцінювання кожного уроку за 12-бальною шкалою, онлайнове середовища з журналом успішності для вчителя, та особисту сторінку для учня. Детальна інформація на сайті http://itknyga.com.ua/.

Перед початком навчального року вчитель інформатики повинен обов’язково ознайомитись та використовувати у своїй діяльності Інструктивно-методичні матеріали «Безпечне проведення навчальних занять у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів», що містяться у листі МОНУ № 1/9-497 від 17. 07. 2013[3].

Значну увагу слід приділити патріотичному вихованню. Для цього, наприклад, слід обирати відповідні тексти для роботи з текстовим редактором, відповідні сайти для роботи у мережі Інтернет тощо.

Наводимо також перелік вільно поширюваного програмного забезпечення та орієнтовні посилання для завантаження.

Офісний пакет «OOo4kids», містить необхідний мінімум засобів для роботи в школі, україномовний та зрозумілий дітям інтерфейс. Офіційний сайт http://educoo.org/TelechargerOOo4Kids.php містить версії різними мовами та для різних операційних систем.

Ширші можливості може забезпечити офісний пакет LibreOffice. Офіційний сайт http://www.libreoffice.org/.

Операційну систему Linux можна завантажити на офіційних сайтах Ubuntu (http://www.ubuntu.com/), Mint (http://linuxmint.com/) та інших.

Література

1. Інформатика. Навчальна програма для учнів 5 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Авторський коллектив: Жалдак М. І., Морзе Н. В., Ломаковська Г. В., Проценко Г. О., Ривкінд Й. Я., Шакотько В. В. [Електронний ресурс] – режим доступу http://old.mon.gov.ua/img/zstored/ files/inf.doc.

2 Наказ Міністерства освіти і науки України «Про зміни до навчальних програм для загальноосвітніх закладів» № 895 від 04. 08. 2014 р.

3. Лист МОН № 1/9-497 від 17. 07. 2013 «Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов для роботи у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів».


Міністерство освіти і науки України
Інститут модернізації змісту освіти
Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти
Державна наукова установа «ІНСТИТУТ ОСВІТНЬОЇ АНАЛІТИКИ»

2007 - 2020
Відповідальний за портал Кравчук О.М.